ТӘУЕКЕЛ МЕНЕДЖЕРІ (ЖОБА МЕНЕДЖЕРІ)

Міндеттері:

 • Бекітілген тәуекелдерді бағалауды, бекітілген тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы жүйесінің сапасы мен тиімділігін жүргізу;
 • Тәуекел картасын құруды және қолдауды қамтамасыз ету;
 • Тәуекелдерді басқару әдіснамасын (тұжырымдамалар, тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекел спецификациясы және т.б.), әзірленген әдіснаманы бекітуді жүзеге асыру;
 • cisc.kz сайтындағы басқа міндеттер.

Талаптар:

 • Жоғары экономикалық, заңгерлік немесе гуманитарлық білім;
 • Жалпы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, кәсіптік салада кемінде 2 жыл;
 • Қазақ және орыс тілдерін жетік білу;
 • cisc.kz сайтындағы басқа талаптар.

Міндеттері:

1) Қызметтің жұмысын ұйымдастыру, оның ішінде Қоғам Басқармасы төрағасының тапсырмаларын бөлу және құрылымдау, қызмет құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау;

2) Қоғамның жыл сайынғы жұмыс жоспарына сәйкес Қызметке бекітілген іс-шаралар бойынша Қызметтің жұмысын жоспарлау;

3) тәуекел-менеджерге бекітілген жиынтық тәуекелдер шеңберінде шығындардың туындау қатерлерін анықтау және тәуекелдердің туындау көздерін айқындау бойынша мақсатты жұмыс жүргізу (есептілікті талдау, аудиттер мен бақылау тексерулерін жүргізуді ұйымдастыру, қабылданатын басқару шешімдерін талдау, ауытқулардың туындау себептерін талдау және т.б.);

4) бекітілген тәуекелдерді бағалауды, бекітілген тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы жүйесінің сапасы мен тиімділігін жүргізу;

5) Тәуекелдер картасын құруды және оны өзекті жағдайда қолдауды қамтамасыз ету;

6) тәуекелдерді басқару мақсаттарына қол жеткізу бойынша басым міндеттерді (табыстың негізгі факторлары) қалыптастыру;

7) тәуекелдерді басқару әдіснамасын (тұжырымдама, тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекел спецификациясы және т.б.), әзірленген әдіснаманы бекіту ұйымдарын әзірлеуді жүзеге асыру;

8) Қоғамның қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның ішкі құжаттарына және Қоғамның Басқарма төрағасының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

9) жауапкершілік аймағында тәуекелдерді басқару мақсаттарына қол жеткізу бойынша қажетті іс-шараларды тікелей ұйымдастыру, оның ішінде:

– бекітілген тәуекелдерді басқару жүйесін құру және тәуекелдерді басқарудың белгіленген мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі іс-шараларды жоспарлау;

– қоғамның егжей-тегжейлі тәуекелдері бойынша мақсаттарды әзірлеуді, келісуді және қою ұйымдарын қамтамасыз ету;

– жауапкершілік аймағында тәуекелдерді басқару мақсаттарына қол жеткізу бойынша жұмыстың қажетті ұйымдастырушылық және басқарушылық нысандарын іске асыруды және қолдануды қамтамасыз ету;

– басқарудың барлық деңгейлерінде қоғамның бекітілген Тәуекелдерін басқару міндеттерін шешу бойынша өзара іс-қимылды ұйымдастыру және қажетті басқарушылық әсерлерге бастамашылық жасау;

– басқа да қажетті іс-шараларды өткізу;

10) Қызмет құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның Басқарма төрағасының кеңестеріне қатысу;

11) белгіленген шектерде бекітілген тәуекелдерді ұстап қалу жөніндегі мақсаттарға қол жеткізуді бақылау;

12) Қоғамның Басқарма төрағасы үшін өзінің жауапкершілік аймағында тәуекелдерді басқарудың нәтижелілігі бойынша мерзімді есептілікті жүргізу;

13) өзінің жауапкершілік аймағында жүзеге асырылған, пайда болған және әлеуетті тәуекелдер бойынша деректер базасын жүргізу;

14) қызметтің регламенттеуші құжаттарын, тапсырмаларды, материалдарды, құжаттарды әзірлеу және іске асыру барысын бақылау;

15) іске асырылған тәуекелдер бойынша деректер базасын құру және жүргізу, ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерге елеулі әсер етуі мүмкін сыртқы факторларды қадағалау;

16) тәуекелдер иелерінің тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге бастамашылық жасау (тәуекелдер тіркелімі шеңберінде) және оны орындау жөніндегі жұмысты үйлестіру;

17) тәуекел иелерімен бірлесіп қоғамның Тәуекелдер картасын қалыптастыру;

18) негізгі тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау процесін ұйымдастыру және үйлестіру;

19) тәуекелдерді басқару жүйесі саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеуді және өзектендіруді қамтамасыз ету;

20) тәуекелдер бойынша ақпаратты ашу мен талдаудың жеткіліктілігі бөлігінде стратегиялық бағыттарды келісу;

21) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне әдіснамалық және консультациялық қолдау көрсету.

Талаптар:

 • Жоғары экономикалық, заңгерлік немесе гуманитарлық білім;
 • Жалпы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, кәсіптік салада кемінде 2 жыл;
 • Қазақ және орыс тілдерін жетік білу;
 • Толық жұмыспен қамту.