Комплаенс – офицер (вакансия жабылды)

Талаптар:

Комплаенс – офицер:

l) тиісті мамандық бойынша жоғары білім (экономика, Қаржы, Құқықтану) ;

2) кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;

3)комплаенс (“Ica International Diploma in Governance Risk and Compliance” немесе осыған ұқсас сертификаттар) саласында халықаралық үлгідегі сертификаттың болғаны жөн

4) “Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, гранттар мен сыйлықақылар туралы”, “Коммерциялық емес ұйымдар туралы” “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының заңдары, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидалары, азаматтық, еңбек, әкімшілік, салық заңнамасы және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, қоғамның ішкі құжаттары;

5) ДК-мен жұмыс істей білу, Word, Excell жұмысындағы базалық дағдылар, documentolg құжат айналымы жүйесінде жұмыс істеу дағдылары, интернет-технологияларды (Web, E-mail, электрондық пошта және т. б.) меңгеру;

 

Міндеттері:

Мүдделер қақтығысын анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді.

Қызметкерлердің жауапты құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп парасаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қағидаттарын қалыптастыруға бағытталған іс-шараларға қатысуын ұйымдастырады.

Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ парасаттылық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қағидаттарын қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шараларды дайындауға және өткізуге қатысады.

Жауапты құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Қоғамның қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкес келмейтін ішкі нормативтік актілерін өзгерту немесе жою туралы ұсыныстар дайындайды.

Қоғамның лауазымды тұлғаларын құқықтық насихаттау, қолданыстағы заңнамадағы және қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатындағы өзгерістермен таныстыру бойынша жұмыс жүргізеді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мониторинг жүргізеді, оларға талдау жүргізеді және оларды төмендету бойынша ұсыныстар дайындайды.

Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзушылықтарын анықтайды және қалыптасқан проблемаларды шешу нұсқаларын ұсына отырып, олар туралы ақпаратты басшылықтың назарына дереу жеткізеді.

Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын бұзған қызметкерлермен келіссөздер жүргізеді және Даулы мәселелерді реттейді.

Мүдделі мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен парасаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қағидаттарын қалыптастыру бойынша бірлескен жұмысты ұйымдастырады.

Қызметкерлердің Ар-намыс кодексін сақтауы бойынша жұмыс жүргізеді.

Сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша кіріс шағымдарды қарайды, әрбір бұзушылық бойынша қызметтік тергеуге қатысады.

Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру сапасын бағалау үшін сыртқы сарапшыларды тартады.

Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын әзірлейді.

Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыруда атқарылған жұмыстар туралы басшылыққа жарты жылда кемінде бір рет есеп береді.

Комплаенс-тәуекелдерді бағалау туралы есепті және оларды азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын дайындауды қамтамасыз етеді;

Комплаенс саласындағы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеу талаптары мен халықаралық практикаға тұрақты мониторинг жүргізеді;

Реттеушілік талаптар өзгерген жағдайда салдарын айқындайды және қоғам басшылығын хабардар етеді;

Комплаенс-тәуекелдерді бағалауды жүргізу әдістемесін әзірлейді;

Комплаенс-тәуекелдерге неғұрлым бейім процестерді анықтау мақсатында қоғамның бизнес-процестерін талдайды;

Жоғары тәуекелді транзакцияларды тексереді, комплаенс-тәуекелдердің тұрақты мониторингін жүргізеді;

Комплаенс мәселелері бойынша Комплаенс бағдарламаларын, ішкі саясаттарды, қоғамның регламенттері мен рәсімдерін әзірлейді және өзектендіреді;

Қоғам қызметкерлерінің оның нормаларын қамтамасыз ете отырып, қоғамның Іскерлік әдеп кодексін өзектендіреді;

Қоғам үшін үшінші тұлғалардың сенімділігін тексеру рәсімін құруды, тестілеуді және қоғамда енгізуді қамтамасыз етеді;

Үшінші тұлғаларға тексеру жүргізеді;

Әзірленген бастамашыл ақпараттандыру саясатына сәйкес бастамашыл ақпараттандыру желілерін және қоғамда бастамашыл ақпараттандыру үшін коммуникация құралдарын оңтайландыруды қамтамасыз етуді енгізеді;

Директорлар кеңесі, Басқарма, бөлімшелер үшін комплаенс жүйесін ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша, сондай-ақ Комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін өзге де мәселелер бойынша консультациялар береді;

Қоғамда комплаенс саясаты мен стандарттарын енгізуді бақылауды жүзеге асырады;

Қоғам қызметкерлері үшін комплаенс-бағыттар бойынша оқыту және тренинг өткізеді;

Комплаенс бағдарламасының сақталуына мониторингті жүзеге асырады;

Қоғам басшылығына комплаенс-тәуекелдерді азайту жөнінде ұсынымдар береді және ұсынымдардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

Директорлар кеңесіне комплаенс-тәуекелдер туралы және аудит жөніндегі комитетке комплаенс бағдарламасының орындалу мәртебесі туралы тұрақты есептілікті дайындауды қамтамасыз етеді;

Қоғамдағы комплаенс саласында бастамашыл ақпараттандыру желісіне (“жедел желі”) хабарламалар келіп түскен, кіріс хат түрінде жазбаша нысанда келіп түскен үшінші тұлғалардың шағымдары, ішкі аудит қызметі мен өзге де органдар табылған, үшінші тұлғалардың сенімділігін тексеру нәтижесінде табылған, БАҚ-тағы Ақпарат және т. б. жағдайларда тергеу жүргізеді.;

Өз тергеулерін жүргізеді;

Тергеу жөніндегі жұмыс топтарының/комиссиялардың жұмысын ұйымдастырады (келесі бағыттардың өкілдерін тарта отырып: ішкі аудит, тәуекелдер және ішкі бақылау, құқықтық сүйемелдеу, қауіпсіздік, адам ресурстарын басқару);

Толық аяқталғанға дейін және түзету шараларын қабылдағанға дейін тергеу процесін үйлестіреді;

Комплаенс мәселелері бойынша реттеуші органдармен және қоғамның комплаенс қызметімен, оның ішінде комплаенс-тәуекелдерге талдау жүргізу, үшінші тұлғаларға тексеру жүргізу үшін дерекқорларды пайдалану бойынша өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.

Өзінің білімі мен кәсіби құзыреттілігін жетілдіру үшін үздіксіз кәсіби дамуды қолдайды;

Компаленс-офицердің кәсіби этика нормаларын сақтайды;

Қоғамда жұмыс істеу кезінде және ол аяқталғаннан кейін белгілі болған коммерциялық, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ таралуы шектеулі ақпаратты қамтитын мәліметтерді құпия сақтайды және жария етпейді;

Еңбек тәртібін сақтайды;

Еңбек шартында, жұмыс берушінің актілерінде, осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген функцияларды уақтылы және сапалы орындайды;

Жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі талаптарды сақтайды;

Қоғамның мүлкіне ұқыпты қарайды;

Жұмыс берушіге келтірілген залалды ҚР заңнамасында белгіленген шектерде өтейді;

Еңбек заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындайды

 

Шарттар:

ҚР ЕК сәйкес ресімдеу;

5/2;

Толық күн, толық жұмыс.

Резюме rassul.yerzhanov@gmail.com және bekbossynova@cisc.kz. пошта арқылы қабылданады: