Жобаларды басқару департаментінің менеджері (бос орын архивта)

Жобаларды басқару департаментінің менеджері:

l)тиісті мамандық бойынша жоғары білім, (экономика, менеджмент, Қаржы, халықаралық қатынас және құқық, гуманитарлық, техникалық)

2) кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;

3) “мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, гранттар мен сыйлықақылар туралы”, “Коммерциялық емес ұйымдар туралы” “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының заңдары, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидалары, азаматтық, еңбек, әкімшілік, салық заңнамасы және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, қоғамның ішкі құжаттары;

 

6) ДК-мен жұмыс істей білу, Word, Excell жұмысындағы базалық дағдылар, documentolg құжат айналымы жүйесінде жұмыс істеу дағдылары, интернет-технологияларды (Web, E-mail, электрондық пошта және т. б.) меңгеру;

Міндеттері:

1) ҮЕҰ үшін мемлекеттік гранттар беру бойынша конкурс өткізуді қамтамасыз етуге;
2) ҮЕҰ Дерекқорында өтініш берушілердің қатысуы бойынша уәкілетті органға сұрау салу;

3) ұсынылған құжаттардың толықтығына және мемлекеттік гранттар жоспарына сәйкестігіне және өтініш беруші мәлімдеген шығындардың негізділігіне тексерулер жүргізуге;

4) жетіспейтін құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы ҮЕҰ хабарламасын жіберуге;

5) қарау үшін сарапшыларға өтінімдер жіберуге;

6)сараптама комиссияларына кіретін сарапшыларға өтініш берушілердің тізімін және белгіленген нысан бойынша мүдделер қақтығысының болуы не болмауы туралы хабарлама нысанын (Қағидаларға 10-қосымша) жіберуге міндетті;

7) өтінімді бағалауға жіберу;

8) ҮЕҰ атауын, басшының аты-жөнін, жобалау командасының құрамын, “АБҚО” КЕАҚ грант саласындағы тәжірибесін, гранттар туралы Қағидаларға №7, 8, 9 қосымшаларда өтініш берушінің сайтына және әлеуметтік желілеріне сілтемелерді кодтауға;

9) өтініш берушілерден шарттар жасасу үшін құжаттарды сұратуға;

10) қоғамның мүдделі қызметкерлерімен грант беру туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) келісуді қамтамасыз етуге;

11) барлық тараптардың шартқа қол қоюын қамтамасыз етуге міндетті;

12) қосымша келісімге қол қою арқылы Шарттың талаптарына өзгерістер енгізуге құқылы;

13) шарт талаптарына сәйкес гранттық қаражатты уақтылы аударуды ұйымдастыруға;

14) берілген гранттық қаражаттың нысаналы пайдаланылуын тексеруді және жобаны іске асырудан сандық-сапалық әсерді растауды қамтамасыз етуге міндетті;

15) грант қаражатының тиімді жұмсалуын бақылауды қамтамасыз етуге міндетті;

16) жобаның іске асырылуын бақылау;

17) жобаның егжей-тегжейлі жоспары мен шығыстар сметасын түзетуге, сондай-ақ өзгерістерді келісуді қамтамасыз етуге міндетті;

18) Қоғам қызметінің қорытындылары бойынша және жобалау қызметі шеңберінде презентация жасау.

19) іске асырылатын жобалар бойынша ақпараттық анықтамалар дайындауға;

20) жобаларды іске асыру мәртебесі бойынша ақпарат дайындау;

21) іске асырылатын жобалар, олардың бюджеттері және тиімділік жөніндегі нәтижелер туралы ақпараты бар жиынтық кестелер жасауға;

22) жобалар бойынша досье қалыптастыру;

23) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының (бұдан әрі – ЖІҚ) талаптарына сәйкес грант алушылардың, жеке және заңды тұлғалардың, бақылаушы органдардың сұрау салуларына уақтылы жауап беруге;

24) өзіне ұсынылатын барлық құжаттардың және ол қалыптастыратын досьенің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның ЖҰӨ сәйкес досьені мұрағатқа сақтауды/сақтауға беруді ұйымдастыруға;

25) сараптама комиссиясының қызметін қалыптастыруға, үйлестіруге;

26) Мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ өкілдерімен, грант алушылармен кездесулерге, келіссөздерге қажеттілік бойынша қатысуға міндетті;

27) ЖОЖ жұмысы шеңберінде мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты беруге міндетті;

28) мемлекеттік органдармен келісуге, Дуп жұмысы шеңберінде мемлекеттік органдарға сұрау салулар жасауға;

29) қоғамда жұмыс істеу кезінде және ол аяқталғаннан кейін белгілі болған коммерциялық, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ таралуы шектелген ақпаратты қамтитын мәліметтерді құпия сақтауға және жария етпеуге;

30) еңбек тәртібін сақтауға;

31) еңбек шартында, жұмыс берушінің актілерінде, осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген функцияларды уақтылы және сапалы орындауға міндетті;

32) жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі талаптарды сақтауға міндетті;

33) қоғамның мүлкіне ұқыпты қарайды;

34) ҚР заңнамасында белгіленген шектерде жұмыс берушіге келтірілген залалды өтеуге міндетті;

35) ҚР еңбек заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

 

ҚР еңбек заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындау.

Шарттар:

ҚР ЕК сәйкес ресімдеу;
5/2;
Толық күн, толық жұмыс.