МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ МЕН ДЕРБЕСТІГІН ДАМЫТУ

Әлеуметтікжобаларжәрмеңкесіне қатысу туралы ҮЕҰ өтінімі Ұйым туралы ақпарат

Атауы:«Жайдарлы»Үкіметтік Емес Ұйымы» жекеменшікмекемесі.

Пошта индексі130100

Облыс:Маңғыстау

Елді мекен:с Бейнеу

Көше, үй нөмері:Досанбатыр – 9

Телефон (жұм. Және моб)+7771 603 32 61, +7747 169 14 57.

Ұйымның тіркелу күні мен жері: 10 ақпан 2016ж. Маңғыстау облысы. Бейнеуауданы.

Ұйым жетекшісінің аты – жөні: АйлашоваНабияЖасангалиевна.

2.Жоба бойыншаақпарат

Жоба атауы:.

Проблеманың сипаттамасы:

Маңғыстауоблысы,Бейнеуауданында346 мүмкіндігішектеулібалабар, оныңішінде балалар церебральді сал ауруынашалдыққанбаласаны82,психоневрологиялықауытқуыменесептетұратын131 бар.

Ешбірата – анабаласыныңмүмкіндігішектеуліболыптуылуынадайынболмайды,өздерінқалайұстап,баласынақалайкүтімжасарынбілмейді. Әрбірана – тұлға, әрсаланыңмамандарыолардажұмысістеуге,демалуғақұқылы.35 жылемханадажұмысатқарғанкезімде осымәселеніңөзектілігінекөзімжетті.

Мүмкіндігішектеулібалаларғаоңалтуорталығынашып, күнделіктікүйбеңтіршіліксалдарынан, мүгедекбалағакүтімжасауданөміргедегенқұлшынысыменқоғамнаншеттепқалғананалардыңкөзқарасынөзгертіп,рухани,моральдықкөмекұсыну.

Мүмкіндігішектеулібалалардыңденсаулығыннығайтуына, тамақтануына, балалардыңөздігіненқимылжасауына, тәуелсіздігімендербестігіндамытуына көмектесетіната – аналарынанбасқадажанашыржандардыңбарекендігінсезіндіріп,бойындағықабылеттерін ашып,дамыту..

Ата – аналарыментүсінікжүмыстарынжүргізу,сабырлылыққашақырып,шағынтоптармен (басқа да мүмкіндігішектеулі балаларыбаротбасылармен ) «тең – теңімен» қағидасыбойыншасабақтарөткізу.

Бейнеуауданыоблыстан500 кмқашықтықтаорналасқан,балалардыоңалукурстарынАқтауғабарып, жатыпалуата – анаүшінүлкенқолайсыздықтарменқиыншылықтартуғызады.

Жоба мақсаты:Мүмкіндігішектеулібалаларғаүйжағдайындакүтімкөрсетубарысындапайдаболатынқиындықтарменкүнделіктіқажеттіфизикалық (денешынықтыру) жәнесауықтыружаттығуларынорындаубарысындапайдаболатынмәселелергешешім/баламатабуғакөмектесу. Мүмкіндігішектеулі 21 балағаарналғаноңалтубала-бақшасынашу.

Тренажерлар(қолдың, аяқтыңбұлшықеттеріндамытуға)мен7 түрлі аяққамассажжасайтынқұралдар, 5түрлісауықтыружаттығуларыменшұғылдануғаболатынвертикализатор, әртүрлітүстерменпішіндердіайыруғамүмкіншілікберетіндоминоларқондырғыларменбалаларғакүнделіктікестебойыншафизикалық (денешынықтыру) жәнесауықтыружаттығуларының, орындалуынқамтамасызететінқондырғыларменқұрал – жабдықтаршағын«Жайдарлы»оңалтуорталығындабар.

«Жайдарлы»шағын оңалтуорталығымүмкіндігішектеулібалаларменмекемежарғысынасайжұмысжүргізуде,жұмысбарысында«ерекше»балалардың,ата –аналарыныңбасындағыкөптегенөзектімәселелерменбетпе – беткездестім.

Болашақтаақылықызметкөрсету,ата – аналықжарна алуарқылы,демеушілеркөмегімен,мемлекеттіктапсырыстаркөлеміндеоңалтуорталығынқаржыландырамыз.

Күтілетін нәтиже: Отбасындамүмкіндігішектеулібалаларғакөрсетілгенкүтімдіжақсарту. Мүмкіндігішектеулібаласынқарап отырғанәйелдерменжергіліктіқауымдастықарасындағыбайланыстынығайту. 21баланы(1-топ3-5 жас, 2-топ 5-7 жас, 3-топ 7-9жастағы ) оңалтубақшасынақабылдау. «Жастарпрактикасы», «Аумақтыдамыту»бағдарламалары бойынша «Бейнеуаудандық жұмыспен қамтуорталығынанжұмыссызаналардыбалабақшаға жұмысқақабылдау.

Жұмыссызаналарды, мамандығы жоқаналарды«Жұмыспенқамтуорталығы»арқылытегінкурстарғаоқытып,жұмысқаорналастыру.

Мамандығыбараналарғаөзмамандығыменжұмысжасауға мүмкіндікберу.

21 баланыңқимыл – тірек, ұсақмоторикасындамытуға,суретсалуға, әнайтып, бибилеуге, қолөнергебейімдепәртүрліконкурстарғақатыстыруғаықпалету.5мезгілқұнарлы, дұрыстамақтануынұйымдастыру.

Дәрігерлердіңнұсқауыменқажеттімассаждаржасалып, тренажерлармен сауықтыру жаттығуларының орындалуынқамтамасызету.

Қажет сома: 5 000 000,00

Жобаны жүзеге асыру жері:Маңғыстауоблысы, Бейнеуауданы,Бейнеуселосы.

Жобаны жүзеге асыру уақыты:маусым2018 жыл – :маусым2019 жыл