ПРАВЛЕНИЕ

DEPUTY CHAIR OF THE BOARD

Bisembaev Zhasulan

DEPUTY CHAIR OF THE BOARD

Our team

Karimova Ajgerim

Alenova Saltanat

Qubyshev Saken

Dzhakupova Dana

Shalabaeva Zhanzira

Shamshadinova Saltanat

Esinbaev Zhanaydar

Auzhanov Arsen

Galimova Ajdana

Abdieva Gauhar

Salykova Asel'

Alenova Anel'

Myrhajdarova Asem

Ryspaeva Damira

Bajzhienova Asel'

Seylhanova Almagul

Dangilova Mahpal