ПРАВЛЕНИЕ

Lima Dias

CHAIR OF THE BOARD

Abenova Bayan

DEPUTY CHAIR OF THE BOARD

Our team

Kenzheseitova Ayagoz

Karimova Ajgerim

Bisembaev Zhasulan

Alenova Saltanat

Qubyshev Saken

Dzhakupova Dana

Shinalieva Ulbike

Shalabaeva Zhanzira

Shamshadinova Saltanat

Esinbaev Zhanaydar

Auzhanov Arsen

Kemelev Appaz

Galimova Ajdana

Abdieva Gauhar

Salykova Asel'

Alenova Anel'

Myrhajdarova Asem

Kaskataeva Eleonora

Ryspaeva Damira

Bajzhienova Asel'

Seylhanova Almagul

Dangilova Mahpal