Даму және ынтымақтастық департаментінің менеджері

Талаптар:

Даму және ынтымақтастық департаментінің менеджерінің:

 

  1. l) тиісті мамандық бойынша жоғары білім (Экономика, менеджмент, Қаржы, халықаралық қатынас және құқық, гуманитарлық, техникалық)

2) кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс;

3) “Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, гранттар және сыйлықақылар туралы”, “Коммерциялық емес ұйымдар туралы”, “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының заңдары, Үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидалары, азаматтық, еңбек, әкімшілік, салық заңнамасы және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, қоғамның ішкі құжаттары;

 

  • 6) Үміткер ДК-мен жұмыс істей білуі, Word, Excel жұмысындағы базалық дағдылар, Documentolog құжат айналымы жүйесінде жұмыс істеу дағдылары, интернет-технологияларды (Web, E-mail, электрондық пошта және т. б.) меңгеруі қажет;

 

Міндеттері:

1)үкіметтік емес ұйымдарға (бұдан әрі – ҮЕҰ) арналған конкурсты әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеуге қатысу;

2) ҮЕҰ үшін мемлекеттік емес гранттар беру жөніндегі конкурсты өткізуге қатысуға құқылы;

3) ҮЕҰ Дерекқорына өтініш берушілердің қатысуы бойынша уәкілетті органға сұрау салу;

4)ұсынылған құжаттардың толықтығына және мемлекеттік емес гранттарға сәйкестігіне тексеру жүргізуге (донордың талап етуі және сұрау салуы бойынша);;

5)ҮЕҰ-ға жетіспейтін құжаттарды ұсыну қажеттігі туралы хабарлама жіберуге (донордың талап етуі және сұрау салуы бойынша);;

6)қарау үшін сарапшыларға өтінімдер жіберуге (донордың талап етуі және сұрау салуы бойынша);

7)сараптама комиссиясының отырыстарын ұйымдастыруға (донордың талап етуі және сұрау салуы бойынша);;

8) шарт, келісім және өзге де құжаттар жасасу үшін өтініш берушілерден, өзге де тараптардан құжаттарды сұратуға құқылы;

9) грант беру немесе қоғамның мүдделі қызметкерлерімен ынтымақтастық шеңберінде шартты, келісімді және өзге де құжаттарды келісуді қамтамасыз етуге міндетті;

10) барлық тараптардың шартқа, келісімге және өзге де құжаттарға қол қоюын қамтамасыз етуге міндетті;

11) қосымша құжаттарға қол қою арқылы Шарттың, келісімнің және өзге де құжаттардың талаптарына өзгерістер енгізуге құқылы;

12) Шарттың, келісімнің және өзге де құжаттардың талаптарына сәйкес грантты уақтылы беруді/аударуды ұйымдастыруға міндетті;

13) берілген гранттың нысаналы пайдаланылуын тексеруді және жобаны іске асырудан түсетін сандық-сапалық әсерді растауды қамтамасыз етуге міндетті;

14) гранттың тиімді жұмсалуын бақылауды қамтамасыз етуге міндетті;

15) жобаның іске асырылуын бақылауға;

16) қоғам қызметінің қорытындылары бойынша және жобалау қызметі шеңберінде презентация жасауға міндетті;

17) ынтымақтастық шеңберінде іске асырылатын жобалар мен қызмет бойынша ақпараттық анықтамалар дайындау;

18) ынтымақтастық шеңберінде жобаларды іске асыру және қызмет мәртебелері бойынша ақпарат дайындау;

19) іске асырылатын жобалар, олардың бюджеттері және тиімділігі бойынша нәтижелер туралы ақпаратпен Жиынтық кестелер жасауға міндетті;

20) жобалар мен ынтымақтастық жөніндегі досьені қалыптастыру;

21) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының (бұдан әрі – ІНҚ) талаптарына сәйкес грант алушылардың, жеке және заңды тұлғалардың, бақылаушы органдардың сұрау салуларына уақтылы жауап беруге;

22) өзіне берілетін барлық құжаттардың және ол қалыптастыратын досьенің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның ІНҚ-на сәйкес досьені сақтауды/мұрағатқа сақтауға беруді ұйымдастыруға міндетті;

23) сапалық және сандық индикаторларды, ішкі нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге немесе әзірлеуге қатысуға құқылы;

24) үкіметтік емес сектормен, Жергілікті, халықаралық және шетелдік донорлармен және ұйымдармен, сондай-ақ бизнес сектормен өзара іс-қимыл бойынша нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;

25) үкіметтік емес секторды мемлекеттік емес қолдау шеңберінде оқыту тренингтерін өткізуге қатысу;

26) қажет болған жағдайда грант алушылармен, уәкілетті органдардың, мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ, жергілікті, Халықаралық және шетелдік донорлар мен ұйымдардың, сондай-ақ бизнес сектордың өкілдерімен кездесулерге және келіссөздерге қатысу;

27) Департамент қызметі шеңберінде жергілікті, Халықаралық және шетелдік донорлардың қатысуымен іс-шараларды хаттамалық қамтамасыз етуді жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру;

28) азаматтық қоғамды дамыту жөніндегі халықаралық тәжірибеге, бюджеттен тыс көздерден гранттық қаржыландыруды тарту үшін азаматтық секторды дамытудың өзекті мәселелеріне/проблемаларына, сондай-ақ грант беруші және донорлық ұйымдарды қоғаммен ынтымақтастықты дамыту тұрғысынан талдауға қатысу;

29) гранттық конкурсқа өтінімдерді, тұжырымдамаларды, бағдарламаларды, іс-шаралар жоспарларын, арнайы жобаларды әзірлеуге қатысу және халықаралық, шетелдік донорлар мен ұйымдарды, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдарды қолдау және азаматтық секторды дамыту бойынша бизнес сектор өкілдерін ынтымақтастыққа тарту шеңберінде тиісті туындайтын жұмысты жүргізу;

30) қоғам миссиясы шеңберінде ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша жергілікті, Халықаралық және шетелдік ұйымдармен, сондай-ақ азаматтық сектормен жұмыс істейтін бизнес секторының өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау;

31) Мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты беруге міндетті;

32) қоғамда жұмыс істеу кезінде және ол аяқталғаннан кейін белгілі болған коммерциялық, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ таралуы шектеулі ақпаратты қамтитын мәліметтерді құпия сақтауға және жария етпеуге;

33) еңбек тәртібін сақтауға міндетті;

34) еңбек шартында, жұмыс берушінің актілерінде, осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген функцияларды уақтылы және сапалы орындауға міндетті;

35) жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі талаптарды сақтауға міндетті;

36) қоғамның мүлкіне ұқыпты қарайды;

37) келтірілген залалды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде жұмыс берушіге өтеу;

ҚР еңбек заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындау.

Жұмыс жағдайы:

  • ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа алу
  • 5/2;
  • Толық жұмыс күні, толық жұмыспен қамту.