Гранттартық конкурсқа қатысу үшін не қажет?

Конкурсқа қатысу үшін өтінім беруші конкурс туралы хабарландыруда көрсетілген өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннен және уақыттан кешіктірмей операторға өтінімді қағаз және электрондық жеткізгіштерде енгізеді. Электрондық тасығыш деп флеш-жинақтаушы немесе CD-диск түсініледі.